background

Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Uzņēmumā Rubenhair mēs apstrādājam jūsu personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem, tostarp Eiropas Savienības (ES) Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem valsts likumiem par datu aizsardzību. Mums un mūsu darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem un citām finansiāli ieinteresētām personām vai labuma guvējiem ir svarīgs datu privātums.

Šīs privātuma politikas mērķis ir noteikt augstus un pamatotus standartus, lai nodrošinātu, ka darbinieki, klienti, piegādātāji un citas finansiāli ieinteresētas personas vai labuma guvēji var paļauties uz to, ka mēs ievērojam un aizsargājam viņu datu privātumu. Vēl viens no mērķiem ir pārvaldīt juridiskos un regulējuma riskus, kā arī ar tiem saistīto ietekmi uz reputāciju un zīmolu. Šī privātuma politika neietekmē nevienus juridiskos pienākumus un normas, kas var noteikt stingrākus noteikumus vai papildu ierobežojumus personas datu vākšanai un apstrādei. Ja attiecībā uz šiem noteikumiem rodas pretrunas, noteicošie ir obligātie valsts likumi. Uzņēmumā Rubenhair jēdziens "personas dati" ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu atsevišķu fizisku personu. "Sensitīva informācija" ir informācija, kas attiecas, piemēram, uz veselību, invaliditāti vai citiem šādiem sensitīviem personas datiem. Uzņēmuma Rubenhair vākto personas datu veidus, to vākšanas nosacījumus un apstrādes veidu papildus var regulēt arī vietējie valsts tiesību akti.

 • vāc un apstrādā personas datus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem;
 • Rubenhair ievācot personas datus, izmanto atbilstošus un saprātīgus pasākumus, lai informētu personas un izskaidrotu, kā šie personas dati tiks izmantoti;
 • saņem lietotāju piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei, ja tas ir nepieciešams, nodrošinot pārredzamību un ļaujot atsaukt piekrišanu;
 • skaidru un likumīgu mērķu sasniegšanai vāc personas datus, kas ir atbilstīgi un samērīgi attiecībā pret to vākšanas mērķi;
 • ierobežo piekļuvi personas datiem, nodrošinot piekļuvi tiem tikai uzņēmumiem un personām, kuriem ir pamatota vajadzība piekļūt šādai informācijai;
 • visās savās darbībās apstrādā personas datus godīgi un likumīgi, tostarp, pārsūtot vai apstrādājot personas datus ārpus tās valsts, kurā tie ir iegūti. Personas datu apstrāde ir veicama tikai tādā apmērā, kas nepieciešams uzņēmuma darbības nodrošināšanai, efektīvai klientu apkalpošanai un attiecīgās komercdarbības veikšanai;
 • neglabā personas datus ilgāk nekā tas ir juridiski noteikts vai nepieciešams uzņēmuma darbības nodrošināšanai, efektīvai klientu apkalpošanai un attiecīgās komercdarbības veikšanai. Ja personas dati vairs nav nepieciešami mērķiem, kas attaisno to sākotnējo vākšanu un apstrādi, mēs attiecīgi izdzēšam vai anonimizējam šādus datus;
 • glabā precīzus personas datus un saprātīgu iespēju robežās tos atjaunina, kā arī nodrošina saprātīgus pasākumus, lai fiziskām personām būtu iespēja iegūt informāciju par viņu personas datiem un novērst tajos konstatētās neprecizitātes;
 • sniedz personas datus iestādēm tikai tiktāl, ciktāl to nosaka likums, vai sniedz tos, saņemot attiecīgās personas atļauju;
 • sistemātiski izvērtē datu privātuma riskus, kas saistīti ar personas datu vākšanu, apstrādi un glabāšanu;
 • atbilstoši šajā privātuma politikā noteiktajam aizsardzības līmenim pieprasa pakalpojumu sniedzējiem, lai viņi nepieļautu Rubenhair savākto personas datu nozaudēšanu, zādzību, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi, vai nepareizu lietošanu; sagaida, ka trešās personas, kuras Rubenhair ir piesaistījis, godīgi un likumīgi apstrādā šos datus visās darbībās, tostarp, ja šos datus apstrādā ārpus tās valsts, kurā tie vākti vai saņemti;
 • sagaida, ka ikviens darbinieks ievēro personas datu privātuma prasības.

Sīkdatnes Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, nepārkāpjot pakalpojuma lietotāja privātumu. Sīkdatnes tiek izmantotas, piemēram, ar mērķi veikt uzskaiti un izpēti tīmekļa vietnes izmantošanas veida un apjoma noteikšanai. Turklāt, sīkdatnes var izmantot arī tiešajai tirgvedībai attiecībā uz uzņēmumiem vai tirgvedībai, kuras pamatā izmantoti lietotāju saraksti, un atkārtotai tirgvedībai. Šādas tirgvedības mērķis ir sniegt informāciju par aktuāliem uzņēmuma pakalpojumiem lietotājiem, kuri iepriekš apmeklējuši uzņēmuma tīmekļa vietni. Mēs neievācam lietotāja privātos datus, piemēram, e-pasta adreses, tālruņu numurus vai kredītkaršu numurus.

Sīkdatnes nesniedz piekļuvi termināļa datu glabāšanas ierīcei, piemēram, cietajam diskam, kā arī nesniedz iespējas to kopēt. Lietotājs var bloķēt sīkdatnes, mainot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus, tomēr šādas darbības nav ieteicamas, jo tās var samazināt lapu funkcionalitāti. Lietotājs jebkurā brīdī var dzēst sīkdatnes savā interneta pārlūkprogrammā. Rubenhair apkopo un apstrādā personas datus, piemēram, lai sasniegtu šādus mērķus: sazināties ar klientiem, pārdot Rubenhair preces un pakalpojumus (tostarp, izmantojot mērķtiecīgu tirgvedību ar e-pasta starpniecību, tiešsaistes reklāmu un personiskos pārdošanas zvanus), vākt un apstrādāt atsauksmes, iesniegt pieprasīto informāciju un nodrošināt preces vai pakalpojumus, kas tiek meklēti vai pasūtīti no Rubenhair.

Turklāt Rubenhair var dalīties ar jūsu kontaktinformāciju un tiešsaistes uzvedības datiem, piemēram, vietņu apmeklējumiem un e-pasta klikšķiem, ar kanālu partneriem, lai pārdotu Rubenhair preces un pakalpojumus vai izmantotu tos tirgvedībai. Lietotāji var kļūt par tirgvedības objektiem, ko veic trešās personas - pakalpojumu sniedzēji (piemēram, Google), pamatojoties uz lietotāju sarakstiem. Uz lietotāju sarakstiem balstītajā tirgvedībā tiek izmantoti lietotāju saraksti, kas izveidoti ar šajā tīmekļa vietnē izmantoto lietotāja sīkdatņu palīdzību. Uz lietotāju sarakstiem balstītajā tirgvedībā piemērojamā reklāmas politika ietver uzņēmuma Google Inc. „Uz interesēm balstītas reklāmas politiku” (Interest-Based Advertising Policy), kuras jaunākā versija ir pieejama: http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=fi&answer=143465 Lietotāji, ja vēlas, var pārvaldīt uz lietotāju sarakstiem balstīto tirgvedību tīmekļa vietnē Your Online Choices http://www.youronlinechoices.com/ Uzņēmuma Google sniegtās tirgvedības reklāmas iestatījumus var pārvaldīt vietnē https://adssettings.google.com Vietņu analīze Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantoti vietņu analīzes instrumenti, piemēram, Google Analytics, kas ir tīmekļa analīzes pakalpojums, kuru nodrošina Google Inc. ("Google"). Vietņu analīzes pakalpojumos tiek izmantotas sīkdatnes (teksta datnes), lai analizētu vietnes datplūsmu. Šo sīkdatņu uzkrātā informācija (piemēram, IP adreses) tiek nodota attiecīgā pakalpojuma sniedzējiem, kuri to uzglabā. Turpmāk pakalpojumu sniedzēji izmanto šo informāciju, lai informētu tīmekļa vietņu īpašniekus un piedāvātu citus pakalpojumus, kas saistīti ar lietotāju aktivitāti vietnē un Internetā. Pakalpojumu sniedzēji var nodot datus trešām personām, ja to pieprasa likums vai ja trešās personas apstrādā informāciju savā vārdā. Pakalpojumu sniedzēji nepiesaista jūsu IP adresi citiem viņu rīcībā esošajiem datiem. Jūs varat atspējot sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, taču tas var samazināt tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Izmantojot un pārlūkojot šo vietni, jūs atļaujat vietņu analīzes pakalpojuma sniedzējiem apstrādāt jūsu personas datus saskaņā ar šo politiku un mērķiem, kas šeit noteikti.

Papildinājumi privātuma politikai Rubenhair var jebkurā brīdī ar paziņojumu vai bez tā mainīt šo politiku vai mainīt, pārveidot šo vietni vai tās lapu saturu, kā arī atsaukt piekļuvi šai vietnei vai šīs vietnes lapu saturam. Jūsu zināšanai šīs politikas versijas spēkā stāšanās datums ir norādīts šī dokumenta sākumā. Ja Rubenhair mainīs šo politiku tādējādi, ka tiks ieviestas būtiskas un nelabvēlīgas izmaiņas personas datu, kurus esat nodevuši ar šīs vietnes starpniecību, vākšanas vai apstrādes kārtībā, Rubenhair publicēs paziņojumu par izmaiņām šajā vietnē.

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Lietotāja tiesības Kā noteikts šajos noteikumos un visos piemērojamos normatīvajos aktos, Rubenhair dod jums tiesības skatīt un lejupielādēt materiālus, kas publicēti Rubenhair vietnē, tikai personiskiem, nekomerciāliem mērķiem, pie nosacījuma, ka jūs saglabājat paziņojumus par autortiesībām un citas īpašumtiesību norādes visos materiālu kopiju eksemplāros. Visas tiesības, kas nav skaidri piešķirtas ar šo paziņojumu, ir aizsargātas. Intelektuālā īpašuma tiesības Visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz pakalpojumu (piemēram, autortiesības, preču zīmes un domēna nosaukumi), pieder attiecīgā materiāla autoram, Rubenhair vai Rubenhair sadarbības partnerim. Bez iepriekšējas rakstiskas autortiesību īpašnieka, Rubenhair vai attiecīgā Rubenhair sadarbības partnera piekrišanas ir aizliegts iesniegt, reproducēt, kopēt, pārsūtīt, retranslēt, saglabāt, mainīt, izplatīt, publicēt, atkārtoti izmantot, licencēt, pārdot vai jebkādā citā veidā izmantot komerciāliem mērķiem jebkādu informāciju, kas atrodama vietnē. Tomēr ir atļauts saglabāt vai kopēt informāciju personīgai lietošanai. Visas uz materiāliem attiecināmās intelektuālā īpašuma tiesības paliek minēto tiesību sākotnējam īpašniekam. Pamatojoties uz Rubenhair sniegtu skaidru piekrišanu vietnē publicētās informācijas lejupielādei vai izdrukāšanai, lietotājs šo informāciju, pareizi norādot tās avotu, var izmantot un publiski demonstrēt.

Pienākumi Rubenhair tīmekļa vietne un tās saturs veido pakalpojumu, ko Rubenhair sniedz vietnes lietotājiem. Rubenhair dara visu iespējamo, lai nodrošinātu vietnes satura precizitāti un pastāvīgu, nepārtrauktu vietnes pieejamību. Neatkarīgi no iepriekš minētā, Rubenhair tīmekļa vietnes pakalpojuma saturs tiek nodrošināts “kā ir” (“as is”) un “ja pieejams” (“as available”) statusā. Rubenhair nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz vietnes satura precizitāti, ticamību vai nepārtrauktu, savlaicīgu un nevainojamu vietnes funkcionalitāti. Rubenhair, tās licenču devēji, sadarbības partneri, atbildīgās personas vai darbinieki nav atbildīgi par tiešiem, netiešiem, tūlītējiem, turpmākiem, neparedzētiem vai nejaušiem zaudējumiem, soda maksājumiem vai citiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot Rubenhair tīmekļa vietni vai tās saturu, vai vietnes nepieejamības vai tajā ietvertās informācijas vai programmu dēļ. Rubenhair tīmekļa vietnē var būt saites uz vietnēm vai lietojumprogrammām, kuras pieder trešām personām un kuras trešās personas uztur. Šīs saites ir Rubenhair vietnes lietotājiem paredzēts pakalpojums. Rubenhair neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par šādām vietnēm, lietojumprogrammām, to saturu vai attiecīgi to precizitāti. Pārejot uz šādām trešo personu vietnēm, tiek piemēroti attiecīgās vietnes noteikumi. Rubenhair patur tiesības mainīt vietni jebkurā laikā.

Lietotāju sniegtie materiāli Lietotāji, kuri materiālu (piemēram, informāciju, attēlus, jautājumus, idejas, pasūtījumus utt.) iesniedz jebkuram Rubenhair serverim (pa e-pastu vai ar Rubenhair tīmekļa vietnes starpniecību), tādējādi apstiprina un piekrīt zemāk norādītajiem materiālu sniedzējiem paredzētajiem noteikumiem:

 • neviena materiāla daļa nedrīkst attēlot neko tādu, kas ir nelikumīgs, draudošs, apvainojošs, uz rasu un etniskās izcelsmes naidu mudinošs, pornogrāfisks, reliģisko pārliecību aizskarošs, intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpjošs vai citādi nepiemērots publicēšanai;
 • pirms materiāla augšupielādes ir jāveic atbilstoši pasākumi, lai atrastu un novērstu jebkādus vīrusus un citus kaitīgus elementus;
 • materiāla sniedzējam ir jābūt īpašuma tiesībām uz materiālu, un/vai sniedzējam ir jābūt neierobežotām tiesībām to iesniegt Rubenhair, un Rubenhair ir tiesīga bez maksas publicēt materiālu un bez maksas izmantot materiālu vai jebkuras tajā ietvertās idejas savām precēm bez jebkādiem izmantošanas ierobežojumiem, bez atsauces uz avotiem un bez jebkādiem maksājuma pienākumiem vai saistībām;
 • materiāla sniedzējs apņemas neierosināt nevienu tiesvedību pret Rubenhair attiecībā uz iesniegto materiālu, un materiāla sniedzējs apņemas atlīdzināt Rubenhair jebkādas izmaksas un zaudējumus, kas radušies sakarā ar tiesvedību, kuru jebkura persona būs ierosinājusi pret Rubenhair saistībā ar iesniegto materiālu;

Rubenhair ir tiesīga jebkurā laikā izdzēst lietotāju iesniegto materiālu. Rubenhair neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par materiāliem, kas iesniegti tā serveriem. Tīmekļa vietnes maiņa Rubenhair patur tiesības mainīt vietnes saturu, novērst vai ierobežot piekļuvi vietnei vai aizvērt vietni jebkurā laikā, jebkura iemesla dēļ un bez atsevišķa paziņojuma. Rubenhair nav pienākumu attiecībā uz lietotāju saistībā ar savas tīmekļa vietnes maiņu vai slēgšanu.

Matu transplantācijas klīnikā Rubenhair Latvia veic augstas kvalitātes matu transplantāciju, uzacu transplantāciju ar manuālo FUE bezrētu un bezšuvju metodi, kā arī veic matu ārstēšanas procedūras. Matu transplantācijas klīnikā Rubenhair Latvia visi piedāvātie pakalpojumi ir sertificēti, droši un atzīti Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā. Pakalpojumus veic diplomēti un sertificēti ārsti kā arī medicīnas personāls ar atbilstošu profesionālo izglītību un profesionālajām iemaņām. Procedūru veikšanai tiek izmantotas sertificētas, modernas ierīces un tikai pārbaudīti un sertificēti preparāti. Matu transplantācijas klīnika Rubenhair Latvia ir pilnībā sertificēta un licencēta medicīnas klīnika Latvijā un Eiropas Savienības valstīs un ir reģistrēta Latvijas Republikas Veselības Ministrijas Veselības Inspekcijas Ārstniecības iestāžu reģistrā ar reģistrācijas numuru 010001474.